Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Informacja o kursie

Procedura otwarcia aplikacji do Certyfikatu Superwizora PTP

 1. Kandydat występuje pisemnie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora. Przedstawia następujące załączniki:
  • Kopię certyfikatu psychoterapeuty uzyskanego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym co najmniej 3 lata przed zgłoszeniem aplikacji
  • Opinię superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego potwierdzającą odbycie co najmniej 60 godzin superwizji po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty i rekomendującą kandydata do otwarcia aplikacji
  • Opis dotychczasowego przebiegu pracy psychoterapeutycznej i oświadczenie, że pracuje jako psychoterapeuta co najmniej 10 lat
 2. Zarządy obu sekcji PTP podejmują decyzję o otwarciu aplikacji i umieszczeniu na stronie internetowej pod hasłem „Superwizor – aplikant”

Szkolenie w okresie aplikacji do Certyfikatu Superwizora PTP

 1. Prowadzenie co najmniej 60 godzin superwizji pracy terapeutycznej co najmniej 2 osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadającego certyfikat superwizora psychoterapii od co najmniej 5 lat. Superwizorem przygotowującym aplikanta powinna być inna osoba, niż w okresie przed aplikacją
 2. Udział w 6 szkoleniach seminaryjnych atestowanych przez Zarządy sekcji (z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej), w czasie których prezentował przynajmniej 3 własne sesje superwizyjne
 3. Aktywny udział w konferencjach naukowych (referaty, postery, warsztaty), potwierdzony kopią programu konferencji. W okresie po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty osobę starającą się o tytuł superwizora obowiązuje wykazanie się co najmniej trzema własnymi aktywnościami (np. publikacja , referat, warsztat, poster)
 4. Okres między otrzymaniem certyfikatu psychoterapeuty a egzaminem na superwizora trwa co najmniej 6 lat, z czego 3 lata przed aplikacją, a następne trzy lata po uzyskaniu aplikacji 

Procedura egzaminacyjna

 1. Przygotowanie opracowania prowadzonej przez siebie 1 superwizji osoby lub grupy osób, trwającej nie krócej niż 30 godzin
 2. Przygotowanie nagranej sesji superwizyjnej (z transkrypcją nagrania)
 3. Przystąpienie do egzaminu ustnego przed Komisją składającą się z 3 superwizorów, wyznaczonych przez Zarządy sekcji

Dokumenty wymagane do przystąpienia do procedury egzaminacyjnej

 1. Podanie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania Certyfikatu Superwizora PTP
 2. Rekomendację superwizora prowadzącego superwizję w okresie aplikacji
 3. Opinie kierowników 6 szkoleń seminaryjnych
 4. Kopie programów potwierdzających aktywny udział w konferencjach naukowych
 5. Opracowanie przebiegu superwizji
 6. Płytę z nagraniem sesji superwizji (z transkrypcją)
 7. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia podania przez Zarządy SNP i STR PTP, potwierdzenie wniesienia stosownych opłat