O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

Członkostwo w WTTS

Kto może zostać członkiem nadzwyczajnym WTTS:

Zgodnie ze Statutem WTTS (Rozdział 3, §17 ust.1) członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba, która posiada ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku lekarskim, psychologii, pielęgniarstwie, położnictwie, pedagogice, lub w szczególnych przypadkach ukończone studia pokrewnego kierunku związanego z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem lub poprawą zdrowia i posiada rekomendację członka rzeczywistego stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członka nadzwyczajnego WTTS:

Zgodnie ze Statutem WTTS (Rozdział 3, § 21 ust.1) członkowie nadzwyczajni posiadają miedzy innymi: 

 • prawo pierwszeństwa udziału w wykładach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie
 • prawo korzystania z dorobku i wszystkich form działalności stowarzyszenia
 • prawo korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem WTTS (Rozdział 3, § 21 ust.3) członkowie nadzwyczajni mają obowiązek miedzy innymi:

 • aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych problemów związanych z niesieniem pomocy ludziom poprzez terapię systemową
 • brania udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów
 • opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez władze stowarzyszenia

Procedura zostania członkiem nadzwyczajnym WTTS:

 1. Należy pobrać ze strony plik z deklaracją członkowską członka nadzwyczajnego WTTS i czytelnie ją wypełnić
 2. Następnie należy odesłać deklarację pod adres WTTS wraz z skanem bądź kserem dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, oraz kierunkach medycznych (lekarze, pielęgniarki).
 3. Zgodnie ze statutem WTTS  (Rozdział 3, § 17 ust.2) członek rzeczywisty stowarzyszenia udziela rekomendacji, w przypadku stwierdzenia, że kandydat spełnia kryteria określone w Rozdziale 3, §17 ust.1 Statutu WTTS oraz  deklaruje zamiar zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych problemów niesienia pomocy ludziom poprzez terapię systemową, posiada predyspozycję do zawodu psychoterapeuty oraz złożył deklarację przestrzegania statutu stowarzyszenia
 4. Po otrzymaniu rekomendacji kandydat na członka nadzwyczajnego WTTS zostanie powiadomiony o tym fakcie
 5. Po otrzymaniu rekomendacji pozytywnej należy uiścić składkę członkowską członka nadzwyczajnego WTTS, która obecnie wynosi 60,00 PLN / rok, na adres i konto WTTS. Ważne jest by przelew opatrzyć adnotacją: SKŁADKA CZŁONKOWSKA CZŁONKA NADZWYCZAJNEGO WTTS <IMIĘ I NAZWISKO>, ZA ROK <ROK>
 6. Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych wymogów kandydat staje się członkiem nadzwyczajnym WTTS.