O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

Statut WTTS

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1

 1. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, dalej - stowarzyszenie, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 3. Stowarzyszenie nie jest organizacją polityczną, organizacją zawodową lub organizacją wyznaniową

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), i zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§3

 1. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie: Towarzystwo Terapii Systemowej.
 2. Stowarzyszenie, dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w odpowiednich językach obcych.

§4

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową not for profit.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na zasadach i w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. a) – h) przeznaczany jest cały dochód stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§6

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§7

Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§9

 1. Stowarzyszenie może posiadać własny emblemat, odznakę, pieczęcie i sztandar według wzorów ustalonych przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać legitymacje i oznaki członkowskie oraz medale honorowe, wyróżnienia, nagrody pieniężne i rzeczowe. Decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zebranie.
 3. Medale, nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 9 ust.2, na wniosek Zarządu, mogą być przyznawane w uznaniu zasług dla stowarzyszenia osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
 4. Odznaki i legitymacje członkowskie, o których mowa w § 9 ust.2, wydaje się członkom stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie używa pieczątki o treści: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Rozdział 2.
Cele i formy działania stowarzyszenia

§11

Stowarzyszenie swoją działalność adresuje do ogółu społeczeństwa polskiego, a w szczególności zainteresowanych terapią systemową.

§12

 1. Podstawowymi celami statutowymi stowarzyszenia są:
  1. rozwijanie i popularyzacja w społeczeństwie polskim terapii systemowej jako zawodu i przedmiotu zainteresowania naukowego,
  2. opiniowanie, inicjowanie i monitorowanie standardów postępowania w terapii systemowej, w tym na rzecz pomocy ludziom i zachowania zdrowia,
  3. samokształcenie i kształcenie członków stowarzyszenia w terapii systemowej,
  4. świadczenie usług z zakresu terapii systemowej,
  5. inicjowanie i organizowanie wymiany myśli, doświadczeń i umiejętności zawodowych pomiędzy doradcami i psychoterapeutami terapii systemowej aktywnymi w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust.1, w ramach działalności pożytku publicznego, stowarzyszenie podejmuje następujące środki i działania:
  1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków stowarzyszenia oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej,
  2. ochronę zawodu i etosu doradcy i psychoterapeuty terapii systemowej,
  3. reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, podmiotów systemu oświaty i uczelni wyższych, korporacji zawodowych oraz kierowników jednostek administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
  4. działanie na rzecz rozwijania metod, form i standardów badań oraz praktyki z zakresu terapii systemowej,
  5. inspirowanie terapeutów i psychoterapeutów terapii systemowej do podejmowania istotnych problemów z zakresu promocji zdrowia,
  6. świadczenie terapii systemowej i doradztwa na rzecz osób dotkniętych różnymi problemami, w tym podejmowanie działań interwencyjnych w formie pomocy osobom wykluczonym społecznie, ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy domowej, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych itp.,
  7. współpracę z organami administracji państwowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie nauczania, stosowania i rozwijania terapii systemowej, normatywnej regulacji wykonywania i dostępu do zawodu terapeuty i psychoterapeuty, nadania uprawnienia terapeutom i psychoterapeutom terapii systemowej realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
  8. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o zbliżonym przedmiocie zainteresowania,
  9. prowadzenie działalności wydawniczej i biblioteki zawodowej,
  10. szerzenie wiedzy z zakresu terapii systemowej w formie wykładów publicznych, odczytów, konsultacji itp.,
  11. dbałość o poziom kompetencji zawodowych członków stowarzyszenia i innych podmiotów zawodowo zajmujących się terapią systemową, w szczególności poprzez organizowanie wykładów i zajęć seminaryjnych, działalność warsztatowo – szkoleniową oraz wydawanie i rozpowszechnianie literatury przedmiotu,
  12. inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów i zebrań z udziałem przedstawicieli środowiska zajmującego się terapią systemową w kraju i za granicą,
  13. tworzenie placówek zajmujących się działalnością usługową o charakterze szkoleniowym, terapeutycznym itp.,
  14. szkolenie i kształcenie umiejętności z zakresu terapii systemowej, prowadzenie doradztwa zawodowo - naukowego i konsultacji oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu szeroko rozumianej terapii systemowej,
  15. działanie na rzecz podnoszenia jakości usług terapeuty i psychoterapeuty poprzez system rekomendowania specjalistycznych usług z zakresu terapii systemowej.

§13

 1. Działalność, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. a) – i) jest realizowana w formie działalności nieodpłatnej.
 2. Działalność, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. j) – o) jest realizowana w formie działalności odpłatnej.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14

 1. Osoby należące do stowarzyszenia mogą posiadać status członka rzeczywistego, członka nadzwyczajnego, członka wspierającego i członka honorowego.
 2. Posiadany status decyduje o prawach i obowiązkach członka stowarzyszenia.

§15

Członkiem stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego kraju lub apatryda o nieskazitelnej opinii.

§16

 1. Członkami rzeczywistymi są założyciele stowarzyszenia.
 2. Status członka rzeczywistego stowarzyszenia może zostać przyznany osobie fizycznej spełniającej łącznie następujące kryteria:
  1. posiada tytuł lekarza, magistra psychologii, magistra pielęgniarstwa, magistra pedagogiki i resocjalizacji,
  2. posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego,
  3. posiada rekomendację dwóch członków rzeczywistych stowarzyszenia,
  4. posiada przez okres co najmniej czterech lat status członka nadzwyczajnego stowarzyszenia.
 3. Członek rzeczywisty stowarzyszenia udziela rekomendacji, o której mowa w ust. 2 lit. c), w przypadku stwierdzenia, że kandydat czynnie i profesjonalnie angażuje się w praktyczne i teoretyczne problemy niesienia pomocy ludziom poprzez terapię systemową, posiada konieczną wiedzę i umiejętności z zakresu terapii systemowej.
 4. Przyznanie statusu członka rzeczywistego stowarzyszenia następuje na wniosek zainteresowanego.

§17

 1. Członkiem nadzwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
  1. posiada ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku lekarskim, psychologii, pielęgniarstwie, położnictwie, pedagogice, lub w szczególnych przypadkach ukończone studia pokrewnego kierunku związanego z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem lub poprawą zdrowia,
  2. posiada rekomendację członka rzeczywistego stowarzyszenia.
 2. Członek rzeczywisty stowarzyszenia udziela rekomendacji, o której mowa w ust. 1 lit. b), w przypadku stwierdzenia, że kandydat deklaruje zamiar zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych problemów niesienia pomocy ludziom poprzez terapię systemową, posiada predyspozycję do zawodu lub psychoterapeuty oraz złożył deklarację przestrzegania statutu stowarzyszenia.

§18

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna, która złożyła deklarację poparcia finansowego stowarzyszenia.
 2. Kandydaturę na członka wspierającego stowarzyszenia zgłasza Zarząd.

§19

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju stowarzyszenia lub terapii systemowej.
 2. Kandydaturę na członka honorowego stowarzyszenia zgłasza Zarząd.

§20

 1. Członkowie rzeczywiści stowarzyszenia posiadają:
  1. prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia,
  2. prawo pierwszeństwa udziału w wykładach, szkoleniach i publikowania artykułów w wydawnictwie stowarzyszenia,
  3. prawo korzystania z dorobku i wszystkich form działalności stowarzyszenia,
  4. prawo rekomendowania, o którym mowa w § 16 ust. 2 lit. c  i art. 17 ust. 2,
  5. prawo korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej stowarzyszenia,
  6. prawo rozwijania indywidualnej działalności zawodowej zgodnie z posiadanymi kompetencjami i postanowieniami statutu stowarzyszenia w ramach stowarzyszenia,
  7. prawo zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia.
 2. Członkowie rzeczywiści stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. dbałości o słuszny interes i dobre imię stowarzyszenia,
  3. uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
  4. przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
  5. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez władze stowarzyszenia,
  6. czynnego udziału w rozwiązywaniu praktycznych i teoretycznych problemów związanych z niesieniem pomocy ludziom poprzez terapię systemową, z zachowaniem najwyższych standardów postępowania zawodowego,
  7. przestrzegania zasad etyki zawodowej.

§21

 1. Członkowie nadzwyczajni stowarzyszenia posiadają:
  1. prawo pierwszeństwa udziału w wykładach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie,
  2. prawo korzystania z dorobku i wszystkich form działalności stowarzyszenia,
  3. prawo korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej stowarzyszenia,
  4. prawo rozwijania indywidualnej działalności zawodowej zgodnie z posiadanymi kompetencjami i postanowieniami statutu w ramach stowarzyszenia,
  5. prawo zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia,
  6. prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
 2. Członkowie nadzwyczajni nie posiadają prawa biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
 3. Członkowie nadzwyczajni stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych problemów związanych z niesieniem pomocy ludziom poprzez terapię systemową,
  2. brania udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  3. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez władze stowarzyszenia,
  4. dbałości o słuszny interes i dobre imię stowarzyszenia,
  5. przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
  6. przestrzegania zasad etyki zawodowej.

§22

 1. Członkom wspierającym stowarzyszenia przysługuje:
  1. prawo korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej stowarzyszenia,
  2. prawo korzystania z dorobku i wszystkich form działalności stowarzyszenia,
  3. prawo korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający stowarzyszenia nie posiadają prawa biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
 3. Członkowie wspierający stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia,
  3. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez władze stowarzyszenia.

§23

 1. Członkowie honorowym stowarzyszenia posiadają:
  1. prawo pierwszeństwa w korzystaniu z wykładów, szkoleń i publikowaniu artykułów w wydawnictwie stowarzyszenia,
  2. prawo udziału we wszystkich formach statutowej działalności stowarzyszenia, z głosem doradczym,
  3. prawo korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi stowarzyszenia nie posiadają prawa biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
 3. Członkowie honorowi stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez władze stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

§24

 1. Członkostwo stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  1. rezygnacji członka z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej pisemnie na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
   2. rażącego naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
   3. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
  4. śmierci członka stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia rzeczonej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Przywrócenie w prawach członka rzeczywistego i członka nadzwyczajnego może nastąpić po upływie roku od dnia ustania członkostwa. Przywrócenie w prawach członka stowarzyszenia w przypadku utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu jest możliwe tylko w przypadku uchylenia rzeczonego orzeczenia.

§25

 1. Status członka rzeczywistego, członka wspierającego i członka honorowego stowarzyszenia przyznaje Walne Zebranie. Pisemna deklaracja osoby, która chce zostać członkiem rzeczywistym lub wniosek Zarządu o przyznanie statusu członka wspierającego lub członka honorowego jest rozpatrywany na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Przyjęcia w poczet członków nadzwyczajnych stowarzyszenia dokonuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji osoby, która chce zostać członkiem stowarzyszenia.

Rozdział 4.
Władze stowarzyszenia

§26

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. Zarząd.
 2. Władze stowarzyszenia podejmują uchwały.
 3. Regulamin wyborczy do władz stowarzyszenia w formie uchwały ustala Zarząd. 
 4. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w posiedzeniach władz stowarzyszenia w formie zdalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie, o którym mowa w §28 ust. 3 zawiera opis sposobu uczestnictwa w formie zdalnej i wykonywania prawa głosu w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.
 5. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania mogą odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. O przeprowadzeniu posiedzenia w formie zdalnej decyduje odpowiednio Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia najpóźniej wraz z zawiadomieniem o którym mowa w §28 ust.
 6. Zawiadomienie o formie zdalnej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.
 7. Posiedzenia w formie zdalnej oraz uczestnictwo w posiedzeniu w formie zdalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
  a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
  b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek
  władz stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
  c. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
 8. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji.

§27

​Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

§28

 1. Walne Zebranie obraduje w trybie zwyczajnym (Zwyczajne Walne Zebranie) lub nadzwyczajnym (Nadzwyczajne Walne Zebranie).
 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo wyborcze co cztery lata.
 3. Zarząd określa oraz jest zobowiązany zawiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty członków stowarzyszenia o miejscu i terminie  Walnego Zebrania. Zawiadomienie należy przesłać nie później niż na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:
  1. z inicjatywy własnej,
  2. na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek połowy liczby rzeczywistych członków stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. c), lub otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. b) i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Komisja Rewizyjna może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, gdy w terminie miesiąca od daty otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. b), Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§29

 1. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do właściwości Walnego Zebrania.
 2. Do właściwości Walnego Zebrania należy w szczególności:
  1. uchwalanie działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie wniosków i opinii Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i komisji
  5. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. dokonywanie uzupełnień w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. ustalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich,
  9. uchwalanie i dokonywanie zmian statutu stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  11. przyznawanie na wniosek Zarządu medali, nagród i wyróżnień,
  12. rozstrzyganie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  13. decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych
  14. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

§30

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków rzeczywistych stowarzyszenia z wyłączeniem spraw, o których mowa w ust. 2.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków rzeczywistych w sprawach:
  1. wyboru składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. ustalenia wysokości i terminu płatności składek członkowskich,
  4. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej sto tysięcy złotych,
  5. nabycia lub zbycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość pięćdziesięciu tysięcy złotych,
  6. zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez stowarzyszenie gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej siedemdziesiąt tysięcy złotych,
  7. zawarcia umowy kredytowej lub pożyczki o wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych.
  8. wyrażenia zgody na przyjęcie spadku i oznaczenia sposobu jego przyjęcia,
  9. wystawiania weksli o wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych złotych.
 3. Prawo podejmowania uchwał przysługuje członkom rzeczywistym. Członkom nadzwyczajnym, członkom honorowym i członkom wspierającym przysługuje głos doradczy.

§31

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, nie podlegającym Zarządowi, wybieranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków rzeczywistych stowarzyszenia.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 4. Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. Przewodniczącego w głosowaniu jawnym wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
  1. członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§32

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy ogół czynności z zakresu sprawowania kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działalnością stowarzyszenia, polegających w szczególności na:
  1. opiniowaniu sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone,
  2. opiniowaniu wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia starty,
  3. zatwierdzaniu regulaminu organizacyjnego stowarzyszenia,
  4. przeprowadzaniu nie rzadziej niż raz w roku kontroli statutowej, finansowej oraz gospodarczej działalności stowarzyszenia.
  5. udzielaniu Zarządowi zgody na:
   1. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość pięćdziesięciu tysięcy złotych, a nie przekraczającej równowartości stu tysięcy złotych,
   2. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość dwudziestu pięciu tysięcy złotych, a nie przekraczającej równowartości pięćdziesięciu tysięcy złotych,
   3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez stowarzyszenie gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej dwadzieścia pięć tysięcy złotych, a nie przekraczającej siedemdziesiąt tysięcy złotych,
   4. zawarcie umowy kredytowej lub pożyczki o wartości przekraczającej trzydzieści tysięcy złotych, a nie przekraczającej pięćdziesięciu tysięcy złotych,
   5. wystawianie weksli o wartości przekraczającej dwadzieścia pięć tysięcy złotych, a nie przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 3. Komisja Rewizyjna z czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 sporządza protokół pokontrolny. Komisja Rewizyjna wyznacza Zarządowi termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 4. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wyznacza Zarządowi termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna sporządza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.
 7. Komisja Rewizyjna przyjmuje swój regulamin pracy.

§33

 1. Zarząd jest organem kolegialnym, wybieranym w głosowaniu tajnym spośród członków rzeczywistych stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd składa się z trzech osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia. Zarząd tworzą ponadto: Skarbnik Stowarzyszenia, Sekretarz Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 4. Zarząd obraduje w składzie co najmniej dwuosobowym z udziałem Prezesa Stowarzyszenia lub pod nieobecność Prezesa - Skarbnika Stowarzyszenia. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia lub Skarbnika Stowarzyszenia pod nieobecność Prezesa.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Osoby ubiegające się o wybór do Zarządu składają pisemne oświadczenie o niekaralności w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 8. Wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłaty zostaną ustalone w uchwalewalnego zebrania członków.

§34

 1. Zarząd prowadzi sprawy wewnętrzne stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:
  1. składa oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach:
   1. nabycia bądź zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
   2. nabycia bądź zbycia składników aktywów trwałych,
   3. zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez stowarzyszenie gwarancji i poręczeń majątkowych,
   4. zawarcia umowy kredytowej, umowy pożyczki lub innych umów cywilnoprawnych,
   5. wystawiania weksli.
  2. kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia,
  3. realizuje uchwały Walnego Zebrania,
  4. zarządza majątkiem stowarzyszenia,
  5. prowadzi działalność gospodarczą stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu ponadto należy:
  1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego stowarzyszenia,
  2. powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw stowarzyszenia,
  3. uchwalanie regulaminów wyborczych,
  4. zawieranie umów cywilnoprawnych,
  5. zwoływanie Walnego Zebrania,
  6. zatrudnianie pracowników
 3. Zarząd pełni funkcję pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 4. Zarząd składa Walnemu Zebraniu roczne sprawozdania z działalności finansowej i zarządczej majątkiem i funduszami stowarzyszenia.
 5. Zarząd jest zobowiązany dbać o dobre imię i słuszny interes stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o wszelkich zmianach wymagających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym o zmianie statutu stowarzyszenia.
  2. na żądanie organu nadzoru nad stowarzyszeniem dostarczyć, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał Walnego Zebrania lub udzielać niezbędnych wyjaśnień.

§35

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych, w tym w sprawach o których mowa w § 32 ust. 1 pkt. 5 lit. a)-e) w imieniu stowarzyszenia, składa dwóch członków Zarządu – Prezes Stowarzyszenia i Sekretarz Stowarzyszenia oraz Skarbnik Stowarzyszenia. Upoważnienia te mogą być przeniesione na inne osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Zabrania się zawierania zobowiązań warunkowych, w tym udzielania gwarancji i poręczeń majątkowych, umowy kredytowej lub pożyczki, bądź wystawiania weksla, nabycia i zbycia nieruchomości, udziałów w nieruchomości i składników aktywów trwałych - gdy stroną uprawnioną jest członek lub pracownik stowarzyszenia.

§36

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub Skarbnik Stowarzyszenia pod nieobecność Prezesa.

Rozdział 5.
Majątek stowarzyszenia

§37

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku stowarzyszenia są:
  1. wpływy uzyskane ze składek członkowskich,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stowarzyszenia,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. darowizny, zapisy i spadki pochodzące ze źródeł legalnych, w tym sponsoringu i ofiarności publicznej,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. dochody z działalności statutowej, w tym szkoleniowej, doradczo – eksperckiej, usługowo – badawczej, wydawniczej.

Rozdział 6.
Działalność gospodarcza stowarzyszenia

§38

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarczą stowarzyszenie może prowadzić także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa, wspierająca w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie mogą być przeznaczone do podziału między członków stowarzyszenia. Cały dochód pochodzący z tego źródła powstawania majątku stowarzyszenia jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. a) – h).

§39

 1. Decyzję o podjęciu przez stowarzyszenie działalności gospodarczej, jej zakresie i formach prawno – organizacyjnych podejmuje Zarząd. Decydując o zakresie działalności gospodarczej Zarząd kieruje się opisami i kodami działalności zawartymi w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Zarząd podejmuje w pełnym składzie zwykłą większością głosów.
 3. Zarząd informuje Komisję Rewizyjną o podjęciu działalności gospodarczej, jej zakresie i formach prawno – organizacyjnych, w terminie trzydziestu dni od podjęcia uchwały.

§40

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie:

 1. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B,
 2. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
 3. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z.
 4. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 5. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12,
 6. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D.

Rozdział 7.
Zmiany statutu

§41

Uchwałę o zmianie statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.

§42

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia następuje większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków rzeczywistych stowarzyszenia.

Rozdział 8.
Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia

§43

Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§44

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia następuje większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych stowarzyszenia.

§45

Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 43, Walne Zebranie określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku stowarzyszenia oraz powołuje likwidatora lub komisję likwidacyjną stowarzyszenia.