Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodny z wymogami Ministra Zdrowia

Cykl szkoleń obejmujący co najmniej 1200 godzin (1600 godzin dydaktycznych), zakończony egzaminem składanym przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, zgodnie z wymogami ujętymi w artykule 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 oraz zmiana Dz. U. 2021 r. poz. 2400) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia.

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia dla osób, które do 31.12.2011 roku uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego WTTS

Tabela 1

Opisany jeden proces terapeutyczny, nie starszy niż dwa lata od zatwierdzenia przez superwizora prowadzącego* WTTS 

Superwizje indywidualne w ilości koniecznej do omówienia przypadku terapeutycznego

Rekomendacja superwizora prowadzącego *

Egzamin przed komisją zewnętrzną

 

W celu uporządkowania danych, wszystkich członków nadzwyczajnych WTTS zachęcamy do zaprowadzenia tabeli (poniżej/do pobrania na własny komputer i zmiany wprowadzamy dopiero po zapisaniu na własnym komputerze), do której należy wpisać  wszystkie informacje o zrealizowanych kursach, tak w WTTS jak i poza Towarzystwem. Szczególnie prosimy o to osoby, które uczestniczą w szkoleniach w WTTS od wielu lat i są bliskie zakończenia procesu certyfikacyjnego. Uzupełniona tabela trafi do Superwizora prowadzącego, aby mógł sprawnie oszacować etap zaawansowania szkoleń i zaplanować działania zmierzające do zakończenie procesu certyfikacyjnego. Osoby, które nie uczestniczą w superwizjach w WTTS (grupowych lub indywidualnych), mogą wysłać tabelkę bezpośrednio do sekretariatu. Tabela

 

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia dla osób, które do 31.12.2011 roku ukończyły szkolenie, to znaczy wypracowały obowiązującą ilość godzin dydaktycznych, ale nie uzyskały Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego WTTS

Tabela 2

Opisane cztery procesy terapeutyczne, w tym jeden nie starszy niż dwa lata od zatwierdzenia przez superwizora  oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji z wybranego, opisanego procesu  terapeutycznego/opisanych procesów terapeutycznych, zatwierdzone przez superwizora prowadzącego* WTTS

Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej

Superwizje indywidualne w ilości koniecznej do omówienia procesów terapeutycznych

Rekomendacja superwizora prowadzącego *

Egzamin przed komisją zewnętrzną

 

W celu uporządkowania danych, wszystkich członków nadzwyczajnych WTTS zachęcamy do zaprowadzenia tabeli (poniżej/do pobrania na własny komputer i zmiany wprowadzamy dopiero po zapisaniu na własnym komputerze), do której należy wpisać  wszystkie informacje o zrealizowanych kursach, tak w WTTS jak i poza Towarzystwem. Szczególnie prosimy o to osoby, które uczestniczą w szkoleniach w WTTS od wielu lat i są bliskie zakończenia procesu certyfikacyjnego. Uzupełniona tabela trafi do Superwizora prowadzącego, aby mógł sprawnie oszacować etap zaawansowania szkoleń i zaplanować działania zmierzające do zakończenie procesu certyfikacyjnego. Osoby, które nie uczestniczą w superwizjach w WTTS (grupowych lub indywidualnych), mogą wysłać tabelkę bezpośrednio do sekretariatu. Tabela

 

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia dla osób, które ukończyły szkolenie, to znaczy wypracowały obowiązującą ilość godzin dydaktycznych i uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego WTTS po 01.01.2012 roku

Tabela 3

Uzupełnienie godzin do wymaganych 1200 godzin (1600 godzin dydaktycznych)

Prosimy o zapisywanie pliku na własnym komputerze i niewypełnianiu online pliku wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu. 

Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu

Opisany jeden proces terapeutyczny nie starszy niż dwa lata od zatwierdzenia przez superwizora  oraz 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji opisanego procesu  terapeutycznego zatwierdzone przez superwizora prowadzącego* WTTS 

Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej

Rekomendacja superwizora prowadzącego *

Egzamin przed komisją zewnętrzną

 

W celu uporządkowania danych, wszystkich członków nadzwyczajnych WTTS zachęcamy do zaprowadzenia tabeli (poniżej/do pobrania na własny komputer i zmiany wprowadzamy dopiero po zapisaniu na własnym komputerze), do której należy wpisać  wszystkie informacje o zrealizowanych kursach, tak w WTTS jak i poza Towarzystwem. Szczególnie prosimy o to osoby, które uczestniczą w szkoleniach w WTTS od wielu lat i są bliskie zakończenia procesu certyfikacyjnego. Uzupełniona tabela trafi do Superwizora prowadzącego, aby mógł sprawnie oszacować etap zaawansowania szkoleń i zaplanować działania zmierzające do zakończenie procesu certyfikacyjnego. Osoby, które nie uczestniczą w superwizjach w WTTS (grupowych lub indywidualnych), mogą wysłać tabelkę bezpośrednio do sekretariatu. Tabela

 

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia dla osób, które rozpoczęły szkolenie przed 31.12.2023 roku, a nie dotyczą ich zasady wymienione wyżej. 

Za moment rozpoczęcia szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia przyjmuje się datę rozpoczęcia Kursu Podstawowego Psychoterapii Systemowej WTTS.  

Tabela 4

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe, w skład których wchodzą:

Kurs Podstawowy Psychoterapii  Systemowej WTTS 

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej WTTS

Inne zajęcia teoretyczno-warsztatowe  (Curricula, Warsztaty) realizowane w WTTS   

Warsztaty o tematyce systemowej realizowane poza WTTS mogą być zaliczone w ilości 100 godzin dydaktycznych. Uwzględnione będą tylko te zajęcia, które rozpoczęły się przed 31.12.2023 roku

Małe grupy dyskusyjne (3-10 osób), które sporządzają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy, podpisy uczestników, datę i ilość godzin. Tematyka poruszana podczas spotkań winna dotyczyć teorii i praktyki systemowej. Udział w grupach dyskusyjnych może rozpocząć się od początku kursu podstawowego. Sprawozdania przedstawiane są wraz z całą dokumentacją superwizorowi rekomendującemu*. Maksymalnie 100 godzin 

690 godzin dydaktycznych

Superwizje grupowe WTTS   

Dopuszcza się 50 godzin dydaktycznych superwizji systemowej grupowej i indywidualnej realizowanej poza WTTS. 

Z superwizorem rekomendującym*  należy odbyć minimum 50% wymaganych godzin.

Superwizor aplikant nie może pełnić roli superwizora rekomendującego* do Certyfikatu

180 godzin dydaktycznych

Superwizje indywidualne WTTS 

Z superwizorem rekomendującym*  należy odbyć minimum 50% wymaganych godzin.

20 godzin dydaktycznych

Doświadczenia Własne WTTS


Dopuszcza się 75 godzin dydaktycznych doświadczeń własnych realizowanych poza WTTS z innych uznawanych modalności terapeutycznych. W tym terapia indywidualna z terapeutą innej niż systemowa (ale uznanej) modalności terapeutycznej.

200 godzin dydaktycznych

Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii *

* istnieje możliwość zaliczenia godzin szkolenia z tego tematu prowadzonego poza WTTS (w tym przeszkolenie w miejscu pracy, na podstawie zaświadczenia)

6 godzin dydaktycznych

Diagnoza nozologiczna

16 godzin dydaktycznych

 Zagadnienia etyczne w psychoterapii

8 godzin dydaktycznych

Staż w placówce stosującej psychoterapię

Staż psychoterapeutyczny dotyczy osób po drugim roku szkolenia* i odbywa się w placówkach zajmujących się psychoterapią, umożliwiających kontakt z osobami korzystającymi z psychoterapii. Opiekunem stażu może być wyłącznie certyfikowany terapeuta (dowolnej  modalności terapeutycznej), psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor psychoterapii. Opiekun stażu potwierdza jego odbycie stosownym zaświadczeniem. 

* dotyczy staży rozpoczętych po 1 stycznia 2024 roku

Prosimy o zapisywanie pliku na własnym komputerze i niewypełnianiu online pliku wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu. 

Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu

480 godzin dydaktycznych

Opisane cztery procesy terapeutyczne, w tym jeden nie starszy niż dwa lata od zatwierdzenia przez superwizora  oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego/ych procesu/ów  terapeutycznego/ych) zatwierdzone przez superwizora prowadzącego z WTTS. 

Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej


Rekomendacja superwizora *


Egzamin przed komisją zewnętrzną

 
RAZEM

1600  godzin dydaktycznych

 

W celu uporządkowania danych, wszystkich członków nadzwyczajnych WTTS zachęcamy do zaprowadzenia tabeli (poniżej/do pobrania na własny komputer i zmiany wprowadzamy dopiero po zapisaniu na własnym komputerze), do której należy wpisać  wszystkie informacje o zrealizowanych kursach, tak w WTTS jak i poza Towarzystwem. Szczególnie prosimy o to osoby, które uczestniczą w szkoleniach w WTTS od wielu lat i są bliskie zakończenia procesu certyfikacyjnego. Uzupełniona tabela trafi do Superwizora prowadzącego, aby mógł sprawnie oszacować etap zaawansowania szkoleń i zaplanować działania zmierzające do zakończenie procesu certyfikacyjnego. Osoby, które nie uczestniczą w superwizjach w WTTS (grupowych lub indywidualnych), mogą wysłać tabelkę bezpośrednio do sekretariatu. Tabela

 

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia dla osób, które rozpoczną szkolenie po 01.01.2024 roku. Ogólny wymiar godzin może ulec zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Tabela 5

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe, w skład których wchodzą:

Kurs Podstawowy Psychoterapii  Systemowej WTTS 

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej WTTS

Inne zajęcia teoretyczno-warsztatowe (Curricula, Warsztaty)

690 godzin dydaktycznych

Superwizje grupowe WTTS   

Dopuszcza się 50 godzin dydaktycznych superwizji systemowej grupowej i indywidualnej realizowanej poza WTTS. 

Z superwizorem rekomendującym*  należy odbyć minimum 50% wymaganych godzin.

W uzasadnionych przypadkach superwizor ma prawo zlecić kandydatowi uzupełnienie superwizji o dodatkowe godziny zajęć.

Superwizor aplikant nie może pełnić roli superwizora rekomendującego* do Certyfikatu

180 godzin dydaktycznych

Superwizje indywidualne WTTS 

Z superwizorem rekomendującym*  należy odbyć minimum 50% wymaganych godzin.

20 godzin dydaktycznych

Doświadczenia Własne WTTS

Dopuszcza się 75 godzin dydaktycznych doświadczeń własnych realizowanych poza WTTS z innych uznawanych modalności terapeutycznych. W tym terapia indywidualna z terapeutą innej niż systemowa (ale uznanej) modalności terapeutycznej.

200 godzin dydaktycznych

Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii *

* istnieje możliwość zaliczenia godzin szkolenia z tego tematu prowadzonego poza WTTS (w tym przeszkolenie w miejscu pracy, na podstawie zaświadczenia)

6 godzin dydaktycznych

Diagnoza nozologiczna

16 godzin dydaktycznych

 Zagadnienia etyczne w psychoterapii

8 godzin dydaktycznych

Staż w placówce stosującej psychoterapię

Staż psychoterapeutyczny dotyczy osób po drugim roku szkolenia i odbywa się w placówkach zajmujących się psychoterapią, umożliwiających kontakt z osobami korzystającymi z psychoterapii. Opiekunem stażu może być wyłącznie certyfikowany terapeuta (dowolnej  modalności terapeutycznej), psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor psychoterapii. Opiekun stażu potwierdza jego odbycie stosownym zaświadczeniem. 

Prosimy o zapisywanie pliku na własnym komputerze i niewypełnianiu online pliku wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu. 

Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu

480 godzin dydaktycznych

Opisane cztery procesy terapeutyczne, w tym jeden nie starszy niż dwa lata od zatwierdzenia przez superwizora  oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego/ych procesu/ów  terapeutycznego/ych) zatwierdzone przez superwizora prowadzącego z WTTS. 

Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej


Rekomendacja superwizora *


Egzamin przed komisją zewnętrzną

 
RAZEM

1600  godzin dydaktycznych

 

W celu uporządkowania danych, wszystkich członków nadzwyczajnych WTTS zachęcamy do zaprowadzenia tabeli (poniżej/do pobrania na własny komputer i zmiany wprowadzamy dopiero po zapisaniu na własnym komputerze), do której należy wpisać  wszystkie informacje o zrealizowanych kursach, tak w WTTS jak i poza Towarzystwem. Szczególnie prosimy o to osoby, które uczestniczą w szkoleniach w WTTS od wielu lat i są bliskie zakończenia procesu certyfikacyjnego. Uzupełniona tabela trafi do Superwizora prowadzącego, aby mógł sprawnie oszacować etap zaawansowania szkoleń i zaplanować działania zmierzające do zakończenie procesu certyfikacyjnego. Osoby, które nie uczestniczą w superwizjach w WTTS (grupowych lub indywidualnych), mogą wysłać tabelkę bezpośrednio do sekretariatu. Tabela

 * Rolę superwizora rekomendującego może pełnić superwizor, u którego Kandydat odbył minimum 100 godzin, w tym minimum 10 godzin superwizji indywidualnych.

Superwizor Aplikant nie może pełnić roli superwizora rekomendującego do Certyfikatu.

 

PROCEDURA EGZAMINACYJNA DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY SYSTEMOWEGO WTTS zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia

WYMAGANIA

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

 • wypracowała wymaganą ilość godzin szkoleniowych
 • przedłożyła superwizorowi rekomendującemu* (WTTS) opisy czterech przypadków, w tym jeden przypadek zatwierdzony nie więcej niż 2 lata przed złożeniem dokumentacji do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia
 • przedłożyła superwizorowi rekomendującemu* przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych) zatwierdzone przez superwizora rekomendującego WTTS. Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej
 • uzyskała po spełnieniu powyższych warunków rekomendację superwizora

KROKI FORMALNE

 1. Kandydat do Certyfikatu przygotowuje tabelę zbiorczą, którą otrzymuje z Sekretariatu po zgłoszeniu swojej kandydatury.  
 2. Rekomendacja superwizora. 
 3. Dokumentacja po akceptacji przez superwizora rekomendującego składana jest w Sekretariacie WTTS.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTACJI  

 1. Dokumenty złożone do końca czerwca będą rozpatrywane do końca grudnia danego roku – egzamin w następnym roku w pierwszym półroczu.
 2. Dokumenty złożone do końca grudnia będą rozpatrywane do końca czerwca następnego roku – egzamin w drugim półroczu tego roku.

OPŁATY

 1. Opłata za analizę dokumentacji jednego przypadku poddanego superwizji w procesie certyfikacji wynosi 400,00 PLN
 2. Omawianie przypadków płatne jak wszystkie superwizje indywidualne. 
 3. Jeżeli kandydat ma zaliczone wszystkie przypadki do Certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego WTTS i nie są one starsze niż dwa lata (od momentu zaliczenia przez superwizora), to zaliczane są one na poczet Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia. Natomiast jeśli są one starsze, to kandydat musi przygotować jeden aktualny opis procesu terapeutycznego  

EGZAMIN PRZED KOMISJĄ ZEWNĘTRZNĄ

 1. Tryb egzaminu: ustny
 2. Termin  egzaminu będzie opublikowany na stronie internetowej WTTS  
 3. Opłata za egzamin wynosi: 900,00 PLN