Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego zgodny z wymogami Ministra Zdrowia (Certyfikat Systemowy wg Ministra Zdrowia)

Cykl szkoleń obejmujący minimum 1200 godzin, zakończony egzaminem składanym przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, zgodnie z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 oraz zmiana Dz. U. 2021 r. poz. 2400) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego.

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia: 

Kurs Podstawowy Psychoterapii  Systemowej WTTS

140 godzin dydaktycznych

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej WTTS

224 godziny dydaktyczne 

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe WTTS 

Dopuszcza się 100 godzin dydaktycznych o tematyce systemowej realizowanych poza WTTS.

316 godzin dydaktycznych

Superwizje grupowe WTTS

Dopuszcza się 50 godzin dydaktycznych superwizji systemowej grupowej i indywidualnej realizowanej poza WTTS. 

Z superwizorem rekomendującym  należy odbyć minimum 50% wymaganych godzin.

Superwizor aplikant nie może pełnić roli superwizora rekomendującego

180 godzin dydaktycznych

Superwizje indywidualne WTTS 

Z superwizorem rekomendującym  należy odbyć minimum 50% wymaganych godzin.

20 godzin dydaktycznych

Doświadczenia Własne WTTS

Dopuszcza się 75 godzin dydaktycznych doświadczeń własnych realizowanych poza WTTS z innych uznawanych modalności terapeutycznych.

200 godzin dydaktycznych

Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii *

* istnieje możliwość zaliczenia godzin szkolenia z tego tematu prowadzonego poza WTTS (w tym przeszkolenie w miejscu pracy, na podstawie zaświadczenia)

6 godzin dydaktycznych

Diagnoza nozologiczna

16 godzin dydaktycznych

 Zagadnienia etyczne w psychoterapii

8 godzin dydaktycznych

Małe grupy dyskusyjne (3-10 osób), które sporządzają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy, podpisy uczestników, datę i ilość godzin. Tematyka poruszana podczas spotkań winna dotyczyć teorii i praktyki systemowej. Udział w grupach dyskusyjnych może rozpocząć się od początku kursu podstawowego. Sprawozdania przedstawiane są wraz całą dokumentacją superwizorowi  rekomendującemu.

150 godzin dydaktycznych

Staż kliniczny lub/i udokumentowana praktyka psychoterapeutyczna

480 godzin dydaktycznych

Opisane cztery procesy terapeutyczne, w tym jeden nie starszy niż dwa lata od zatwierdzenia przez superwizora  oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio (Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej) zwybranych sesji (opisanego/ych procesu/ów  terapeutycznego/ych) zatwierdzone przez superwizora prowadzącego z WTTS.

Rekomendacja superwizora *

Egzamin przed komisją zewnętrzną

Rolę superwizora rekomendującego może pełnić superwizor, u którego Kandydat odbył minimum 100 godzin, w tym minimum 10 godzin superwizji indywidualnych. Superwizor Aplikant nie może pełnić roli superwizora rekomendującego do Certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach superwizor ma prawo zlecić Kandydatowi uzupełnienie szkolenia o dodatkowe godziny zajęć.

 
RAZEM

1740 godzin dydaktycznych 

 

PROCEDURA EGZAMINACYJNA DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY SYSTEMOWEGO ZGODNEGO Z WYMOGAMI MINISTRA ZDROWIA

WYMAGANIA

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

 • wypracowała wymaganą ilość godzin szkoleniowych
 • przedłożyła superwizorowi rekomendującemu (WTTS) opisy czterech przypadków, w tym jeden przypadek zatwierdzony nie więcej niż 2 lata przed złożeniem dokumentacji do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia
 • przedłożyła superwizorowi rekomendującemu przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych) zatwierdzone przez superwizora rekomendującego WTTS. Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej plik do pobrania
 • uzyskała po spełnieniu powyższych warunków rekomendację superwizora 

KROKI FORMALNE

 1. Kandydat do Certyfikatu przygotowuje tabelę zbiorczą, w której uwzględnia godziny zajęć odbytych w WTTS oraz przeprowadzonych przez podmioty inne niż WTTS. Jako załącznik przedkłada superwizorowi rekomendującemu zestawienie godzin szkoleniowych (plik EXCEL otrzymany od WTTS) i kserokopie zaświadczeń wydanych przez inne podmioty niż WTTS.
 2. Rekomendacja superwizora. 
 3. Dokumentacja po akceptacji przez superwizora rekomendującego składana jest w Sekretariacie WTTS.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTACJI  

 1. Dokumenty złożone do końca czerwca będą rozpatrywane do końca grudnia danego roku – egzamin w następnym roku w pierwszym półroczu.
 2. Dokumenty złożone do końca grudnia będą rozpatrywane do końca czerwca następnego roku – egzamin w drugim półroczu tego roku.

OPŁATY

 1. Opłata za analizę dokumentacji jednego przypadku poddanego superwizji w procesie certyfikacji wynosi 400,00 PLN
 2. Omawianie przypadków płatne jak wszystkie superwizje indywidualne. 
 3. Jeżeli kandydat ma zaliczone wszystkie przypadki do Certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego WTTS i nie są one starsze niż dwa lata (od momentu zaliczenia przez superwizora), to zaliczane są one na poczet Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia. Natomiast jeśli są one starsze, to kandydat musi przygotować jeden aktualny opis procesu terapeutycznego  

EGZAMIN PRZED KOMISJĄ ZEWNĘTRZNĄ

 1. Tryb egzaminu: ustny
 2. Termin  egzaminu będzie opublikowany na stronie internetowej WTTS. 
 3. Opłata za egzamin wynosi: 900,00 PLN