Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej od 1 stycznia 2024 roku nie wystawia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego jako niespełniającego kryteriów regulowanych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123, z późn. zm.)

Wszystkie osoby, które zamierzały przystąpić do Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego zachęcamy do uzupełnienia wymaganej ilości godzin do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z aktualnymi wymogami Ministra Zdrowia.

Tekst archiwalny:

Cykl szkoleń obejmujący minimum 964 godzin dydaktycznych, który po spełnieniu koniecznych warunków umożliwia otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego umiejętności do samodzielnego prowadzenia doradztwa i psychoterapii w modalności systemowej.

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego: 


Podejście systemowe w ramach Kursu Podstawowego i Kursu Zaawansowanego. 364 godziny dydaktyczne.
Doświadczenia Własne  w WTTS  (istnieje możliwość uznania 75 godzin doświadczeń własnych i/lub terapii indywidualnej i/lub grupowej z innych modalności terapeutycznych.

150 godzin dydaktycznych

Superwizje w WTTS grupowe i indywidualne  

Z superwizorem rekomendującym WTTS, który zalicza opisy procesów terapeutycznych i rekomenduje do wydania Certyfikatu, należy odbyć minimum 50% zajęć.

Superwizor aplikant nie może pełnić roli superwizora rekomendującego do Certyfikatu.

150 godzin dydaktycznych

Małe grupy dyskusyjne (3-10 osób), które sporządzają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy, podpisy uczestników, datę i ilość godzin. Tematyka poruszana podczas spotkań winna dotyczyć teorii i praktyki systemowej. Udział w grupach dyskusyjnych może rozpocząć się od początku kursu podstawowego. Sprawozdania przedstawiane są wraz całą dokumentacją superwizorowi  rekomendującemu.

100 godzin dydaktycznych
Udokumentowana praktyka psychoterapeutyczno-doradcza.

200 godzin dydaktycznych

Cztery opisy procesów terapeutycznych oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych) zatwierdzone przez superwizora rekomendującego WTTS.Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej znajduje się na stronie internetowej WTTS.

Rekomendacja superwizora.   

Opłata za analizę dokumentacji jednego przypadku poddanego superwizji w procesie certyfikacji wynosi 400,00 PLN

Omawianie przypadków płatne jest tak jak wszystkie superwizje indywidualne. 

W uzasadnionych przypadkach superwizor ma prawo zlecić kandydatowi uzupełnienie szkolenia o dodatkowe godziny zajęć.

 
RAZEM 964 godziny dydaktyczne

 

Zasady składania dokumentacji i wydawania Certyfikatu:

  • Zebraną dokumentację do certyfikatu przedstawia się superwizorowi rekomendującemu.
  • Dokumenty złożone do końca czerwca będą rozpatrywane do końca grudnia danego roku.
  • Dokumenty złożone do końca grudnia będą rozpatrywane do końca czerwca następnego roku.