Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 02/2023 (POZNAŃ)

Temat: Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki traumy.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Traumatyzujące doświadczenia pozostawiają u dotkniętych nimi osób poważne problemy psychiczne i fizyczne. Świadomość i wiedza o tym, jakie skutki przez całe życie mogą mieć doświadczenia traumatyczne, staje się w zawodach psychospołecznych coraz ważniejsza. Curriculum opiera się na fundamentalnej postawie szacunku w ramach profesjonalnego towarzyszenia osobom z doświadczeniem traumy. Każdy moduł szkolenia obejmuje przekazywanie wiedzy teoretycznej, ćwiczenia jej praktycznego zastosowania i łączenie tego z możliwością doświadczeń własnych w małych grupach.

W ramach Curriculum „Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę” zostaną przekazane zasady i koncepcje profesjonalnego, zorientowanego na rozwiązania i zasoby, wspierania osób z doświadczeniem traumy. 

Curriculum przygotowane merytorycznie przez Cornelię Götz-Kühne oraz Ulrike Reddemann zostanie zrealizowane w oparciu o wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii / Stowarzyszenia Specjalistycznego Pedagogiki Traumy Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT)  / Fachverband Traumapädagogik (dawniej BAG e.V), we współpracy z Instytutem Rozwiązań Systemowych w Wiesloch i Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej w Poznaniu.

Kierownictwo merytoryczne: Cornelia Götz-KühneMaria Kasprowicz

Informacje szczegółowe.

Curriculum „Systemowo-integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę obejmuje 192 godziny w tym: 

-144 godziny dydaktyczne teoretyczno-warsztatowe, z których 120 godzin zostanie zaliczonych do godzin teoretyczno-warsztatowych do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia, (godziny realizowane będą w 7 modułach) 

-24 godziny dydaktyczne superwizji 

-24 godziny dydaktyczne teoretyczno-warsztatowe kolokwium podsumowującego, które jest nieodłącznym elementem całego szkolenia, a udział w zajęciach będzie potwierdzony odrębnym zaświadczeniem. 

Superwizje odbywają się w małych grupach i będą zaliczone do godzin superwizji wymaganych do Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia.

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, zajęcia odbędą się zdalnie.  

Po ukończeniu całości curriculum (minimum 90% obecności), uczestnicy otrzymają zaświadczenie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Po dopełnieniu wymogów certyfikacji zgodnie z wytycznymi wyżej wymienionych Towarzystw uczestnicy otrzymają Certyfikat pedagogiki traumy Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii / Stowarzyszenia Specjalistycznego Pedagogiki Traumy Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) / Fachverband Traumapädagogik (dawniej BAG e.V).

Curriculum adresowane jest do członków nadzwyczajnych WTTS, psychologów, pedagogów i osób pracujących w zawodach medycznych, w różnych kontekstach pomocowych, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z doświadczeniem traumy.

Kryteria rekrutacyjne

  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w systemie pomagania (pisemne oświadczenie) . 
  • ukończony Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS)  oraz Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej  Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS) 
  • doświadczenia własne, psychoterapia

Terminy i treści curriculum Pedagogika traumy

MODUŁ 1
Termin: 25-27 stycznia 2023 roku
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne
Zawartość merytoryczna: Wprowadzenie do psychotraumatologii: Historia i uwarunkowania ogólne zespołu stresu pourazowego. Podstawy i podstawowe strategie w pedagogice traumy, podstawowe postawy przy nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, podstawowe techniki stabilizacji i dystansowania się, diagnostyka pedagogiki traumy.
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 2
Termin: 26-28 kwietnia 2023 roku
Prowadzenie:  Cornelia Götz-Kühne
Zawartość merytoryczna: Więź: Zaburzenia więzi – trauma więzi; wpływ mediów elektronicznych na zachowania przywiązaniowe; rozpoznawanie i rozumienie dysocjacji, postępowanie, kiedy występuje; dysocjacyjne zaburzenie tożsamości; przemoc (przemoc seksualna, fizyczna i psychiczna).Traumatyzacja transgeneracyjna.
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 3
Termin: 19-22 czerwca 2023 roku
Prowadzenie: Maria Kasprowicz
Superwizja w małej grupie (A)
Termin: 19 czerwca 2023 roku
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 20-21 czerwca 2023 roku
Zawartość merytoryczna: Wspieranie rezyliencji, ochrona przed wtórną traumatyzacją, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, pogłębianie wybranych tematów w zależności od potrzeb grupy
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Superwizje w małej grupie (B)
Termin: 22 czerwca 2023 roku
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

MODUŁ 4
Termin: 20-22 września 2023 roku
Prowadzenie: Ulrike Reddemann
Zawartość merytoryczna: Możliwość pracy z częściami zranionymi i raniącymi na scenie wewnętrznej w oparciu o terapię stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy Luise Reddemann, praca stabilizacyjna z osobami z traumą złożoną
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 5
Termin: 3-5 stycznia 2024 roku
Prowadzenie: Gerald Möhrlein
Zawartość merytoryczna: stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencje kryzysowe wobec dzieci dotkniętych traumą w placówkach i szkołach, niezbędne warunki instytucjonalne. Zatrzymywanie dysocjacji w codziennym życiu pedagogicznym
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ 6
Termin: 18-21 marca 2024 roku
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne
Superwizja w małej grupie (A)
Termin: 18 marca.2024 roku
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 19-20 marca 2024 roku
Zawartość merytoryczna: Przepracowywanie traumy i integracja (protokół zasobów wg Tinkera, CIPBS)
Różnice pracy z traumą w psychoterapii, doradztwie, pedagogice; wspieranie i towarzyszenie w procesach samoistnego przepracowywania traumy; postępowanie w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych
Superwizja w małej grupie (B)
Termin: 21 marca 2024 roku
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

MODUŁ 7
Termin: 17-20 czerwca 2024  roku
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne
Superwizja w małej grupie (A)
Termin: 17 czerwca 2024 roku
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 18-19 czerwca 2024 roku
Zawartość merytoryczna: Rola ciała w pracy z traumą. Pomocne, ukierunkowane na ciało metody pracy z osobami straumatyzowanymi. Przedstawienie różnych ćwiczeń i metod: ćwiczenia uziemiające (grounding), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia postrzegania odczuć w ciele, ćwiczenia relaksacyjne, klepanie i tapping ku samopomocy emocjonalnej.
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Superwizja w małej grupie (B)
Termin: 20 czerwca 2024 roku
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Kolokwium podsumowujące
Termin: 16-18 września 2024 roku
Prowadzenie: Cornelia Götz- Kühne , Maria Kasprowicz                                                          
Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia z opłatą certyfikacyjną wynosi 11600,00 PLN

Opłata za szkolenie wynosi 10600,00 PLN, płatne w całości do 31.12.2022 roku lub w czterech ratach:

  • I rata  2800,00 PLN płatne w terminie do 14 grudnia 2022 roku, 
  • II rata  2600,00 PLN płatne do 30 stycznia 2023 roku, 
  • III rata 2600,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2023 rok
  • IV rata 2600,00 PLN płatne do 30 lipca 2023 roku

Opłata certyfikacyjna 1000,00 PLN płatna do 30 kwietnia 2024 roku

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

WTTS zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany terminów zjazdów.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy