Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 01/2020 (POZNAŃ)

Temat: Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e.V. (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.) oraz BAG e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V.) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej

Curriculum jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów i osób pracujących w zawodach medycznych, pracujących w różnych kontekstach pomocowych, którzy chcą poszerzyć możliwości swoich działań w pracy ze straumatyzowanymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi.

Profesjonaliści w zawodach pedagogicznych i doradczych zajmujący się pomaganiem stają przed wielkimi wyzwaniami, gdy w swojej pracy stykają się z osobami dotkniętymi traumą. Różne zachowania osób straumatyzowanych często są trudne do  zrozumienia, a nierzadko wywołują własną bezradność. W tym celu zintegrowany program kursu Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę oferuje pomocne koncepcje, które można wykorzystać w praktyce w wielu obszarach pracy zawodowej.

Kurs obejmuje 144 godziny szkoleniowe w formie sześciu modułów oraz jeden moduł pogłębiający zgodnie z nowymi wytycznymi Niemieckojęzycznego Towarzystwa Psychotraumatologii (DeGPT), a także 24 jednostki zajęciowe superwizji i kolokwium kończące. Każdy moduł obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenia praktyczne w małych grupach. Wymagane godziny superwizji odbywają się w małych grupach.

Po ukończeniu całego kursu wraz z superwizjami oraz dopełnieniu wymogów certyfikacji zgodnie z wytycznymi DeGPT e.V. /BAG e.V. i WTTS uczestnicy otrzymają Certyfikat pedagogiki traumy / doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy DeGPT e.V./BAG e.V. i WTTS

Adresat: warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wykształcenie wyższe w zawodzie: psycholog, pedagog, zawody medyczne. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w systemie pomagania. Ukończony Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej (WTTS) i praca własna (doświadczenia własne, psychoterapia). Pierwszeństwo w przyjęciu mają członkowie nadzwyczajni WTTS i osoby, które ukończyły Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej
Kierownictwo merytoryczne: Maria Kasprowicz (WTTS)

MODUŁ 1

Termin: 18-20 września 2020
Zawartość merytoryczna: Wprowadzenie do psychotraumatologii: historia, tło i leczenie pourazowych zaburzeń stresowych. Podstawy i najważniejsze strategie pedagogiki traumy, postawy w kształtowaniu relacji terapeutycznej, przekazanie podstawowych technik stabilizujących, pedagogiczna diagnostyka traumy
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG)
Czas trwania:
1 dzień: 10.00 - 18.00
2 dzień: 09.00 - 18.00
3 dzień: 09.00 - 16.00

MODUŁ 2

Termin: 12-15 listopada 2020
Zawartość merytoryczna: Refleksja na temat roli zawodowej w kontekście własnej biografii i teraźniejszości, powstawanie i następstwa traumy więzi, trauma i przemoc, a w szczególności traumatyzacja seksualna, interwencja kryzysowa w przypadku dysocjacji, będących następstwem traumy. Traumatyzacje transpokoleniowe, doświadczenia własne
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG)

MODUŁ 3

Termin: 11 lutego 2021
Zawartość merytoryczna
Sperwizje - Grupa I (8 godzin szkoleniowych)
ProwadzenieMaria Kasprowicz (WTTS)
Czas trwania: 10.00 - 18.00

Termin: 12-13 lutego 2021
Zawartość merytoryczna: Wspieranie rezyliencji, ochrona przed wtórną traumatyzacją, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, pogłębianie wybranych tematów w zależności od potrzeb grupy
ProwadzenieMaria Kasprowicz (WTTS)

Termin: 14 lutego 2021
Zawartość merytoryczna: Sperwizje - Grupa II (8 godzin szkoleniowych)
ProwadzenieMaria Kasprowicz (WTTS)
Czas trwania: 10.00 - 18.00

MODUŁ 4

Termin: 26-28 maja 2021
Zawartość merytoryczna: stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencje kryzysowe wobec dzieci dotkniętych traumą w placówkach i szkołach, niezbędne warunki instytucjonalne. Zatrzymywanie dysocjacji w codziennym życiu pedagogicznym
Prowadzenie: Gerald Möhrlein

MODUŁ 5

Termin: 17-19 września 2021
Zawartość merytoryczna: Możliwość pracy z częściami zranionymi i raniącymi  na scenie wewnętrznej w oparciu o terapię stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy  Luise Reddemann, praca stabilizacyjna z osobami z traumą złożoną
Prowadzenie: Ulrike Reddemann

Moduł  6 

Praca z traumą i jej integracja w kontekstach pedagogicznych, różnice w pracy z traumą w psychoterapii, doradztwie i w pracy pedagogicznej, wspieranie i towarzyszenie procesom spontanicznego przepracowywania traumy z wykorzystaniem postępowania CIPBS, podejście do zachowań autodestrukcyjnych i samobójczych. 
Termin: 27-30 stycznia 2022
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG, DeGPT)

Moduł  7 
Moja rola jako profesjonalisty w pracy ze straumatyzowanymi klientami.
Termin: 4-6 marca 2022
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG, DeGPT)

Kolokwium kończące
Termin: 17-19 czerwca 2022
Prowadzenie: Cornelia Götz- Kühne (SG, DeGPT), Maria Kasprowicz (WTTS)

Koszt szkolenia:

  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 8600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach: 2150,00 PLN przed I spotkaniem, 2150,00 PLN przed II spotkaniem, 2150,00 PLN przed III spotkaniem, 2150,00 PLN przed IV spotkaniem
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III i IV spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy